SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Zaproszenie do złożenia oferty EDU/1P/2024

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego ze środków PFRON

Zamawiający:

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży ul Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Edukator" w Łomży, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 20.03. - 30.03.2024 r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje:

 •  najniższą cenę
 •  najkrótszy okres realizacji
 •  inne kryteria: przedstawi udokumentowane doświadczenie

Ofertę należy przesłać lub złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera, lub też dostarczyć osobiście w kopercie opatrzonej opisem „audyt zewnętrzny projektu PFRON Stowarzyszenie Edukator” do dnia 11.03.2024 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego w Łomży przy ul Wojska Polskiego 29 A, biuro ul. Polowa 57 C

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29 A, biuro Łomża ul. Polowa 57 C .

Informacji w zakresie zamówienia udziela: asystent koordynatora projektu Pani Anna Borawska tel.86 215 04 63 e-mail:biuro@sosedukator.pl Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

 1.  na stronie internetowej Zamawiającego
 2.  przekazana Wykonawcy na adres do korespondencji e-mail.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr EDU/1/P/2024
 2. Wzór oferty
 3. Wzór - doświadczenie oferenta
 4. Umowa - dotycząca audytu zewnętrznego
 5. Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań /projektów finansowanych ze Środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej 1 społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych załącznik do Uchwały nr 69/2020 Zarządu PFRON z 2 października 2020 r.
 6. Wzór Oświadczenia o bezstronności i niezalezności

ZAŁĄCZNIKI

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży