SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Statut

SPOŁECZNO – OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM „EDUKATOR”, Łomża ul. Wojska Polskiego 29 A


REGON: 450696591
NIP: 718 – 172 – 98 - 59
KRS 0000048046 - Organizacja Pożytku Publicznego

 

STATUT
Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
Tekst jednolity, zatwierdzony uchwałą nr 6/2022 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
z dnia 27 sierpnia 2022r (zatwierdzony w KRS 10.01.2023)

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach nie zarobkowych i działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20,poz.104.z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

  1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 973 z późn. zm.).
  3.  Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łomża, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, realizując cele statutowe.
3. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, w tym zamiejscowe, które mają osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie może tworzyć inne niesamodzielne jednostki organizacyjne, zwane kołami terenowymi, biurami, przedstawicielstwami.
5. Stowarzyszenie może przystępować do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych krajowych i między narodowych o podobnym profilu działania.

§4

1. Stowarzyszenie używa pieczęci i symboli według wzorów ustalonych przez Zarząd, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Symbole i nazwa Stowarzyszenia są prawnie chronione.
3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: SOSPP i N „Edukator” lub Stowarzyszenie „Edukator”.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera się na pracy jej członków. Do administrowania sprawami Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy.
2. Członkom organów Stowarzyszenia, Prezesowi Honorowemu oraz innym członkom Stowarzyszenia przysługuje:
1) dieta zadaniowa lub jej wielokrotność, którą to wielokrotność określa Zarząd,
2) zwrot uzasadnionych wydatków, w szczególności takich jak koszt przejazdu, diet służbowych, kosztów poniesionych w związku z udziałem w szkoleniach i naradach, zwrot kosztów dokształcania pracowników oraz wolontariuszy, o ile Zarząd uzna konieczność doskonalenia ich umiejętności dla właściwego świadczenia pracy na rzecz Stowarzyszenia.
3. Wolontariusze mogą wykonywać na rzecz Stowarzyszenia świadczenie odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
4. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia oraz innych tytułów przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej nie powinno przekraczać limitów, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. .Nr 96,poz.873 z późn. zm).

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

Celami Stowarzyszenia są w szczególności:
1) działalność na rzecz grup wyodrębnionych ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne, szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, w tym pomoc i opieka prawna, medyczno- rehabilitacyjna w stosunku do:
a) ofiar wypadków komunikacyjnych, a w szczególności dzieci,
b) ofiar wypadków losowych,
c) osób niepełnosprawnych,
d) osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją
e) ofiar przemocy ze strony przestępców kryminalnych.
2) działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia,
3) działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich,
4) organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich aktywności, wyrównywania szans oraz integracji społecznej i zawodowej,
7) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9) działalność na rzecz upowszechniania praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspomagających rozwój demokracji,
10) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
11) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 ust. l, pkt. 1 - 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
12) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 7

Sposobem działania Stowarzyszenia jest w szczególności:
1) prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, zgodnie z zasadami równych szans i integracji,
2) organizowanie i prowadzenie placówek rehabilitacyjnych,
3) udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, finansowej i socjalnej osobom jej potrzebującym, szczególnie niepełnosprawnym, pokrzywdzonym przez los, ofiarom wypadków komunikacyjnych, ofiarom przemocy i przestępstw kryminalnych,
4) organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, logopedycznych,
5) organizowanie form zbiorowego wypoczynku takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, półkolonie, zielone szkoły, spektakle, w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
6) organizowanie kursów i szkoleń, przysposabiających do pracy zawodowej.
7) organizowanie szkoleń, doskonalących umiejętności i uzupełniających zawodowe kwalifikacje pracowników, kursokonferencji o tematyce humanitarnej, społecznej, integracyjnej, oświatowej, prawno-finansowej,
8) nawiązywanie współpracy - w szczególności z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi - w celu realizacji zadań statutowych,
9) pozyskiwanie środków na finansowanie działalności edukacyjnej i pomocowej oraz na pozostałe cele statutowe,
10) prowadzenie działalności gospodarczej o rozmiarach służących realizacji celów statutowych, szerokie upowszechnianie idei Stowarzyszenia, jego działalności i osiągnięć,
11) współdziałanie w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w celu pozyskiwania funduszy na realizację zadań statutowych.

§ 8

Realizacja celów Stowarzyszenia, o których mowa w § 6 niniejszego Statutu, polega na prowadzeniu działalności pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem - przy uwzględnieniu kodów i zapisów zgodnych z PKD - jest:
1) działalność odpłatna:
a) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne /formy niepubliczne/,
b) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
c) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
d) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
e) 88.91.Z. Działalność żłobków, pozostała opieka dzienna nad dziećmi, włączając dzieci
niepełnosprawne,
2) działalność nieodpłatna:
a) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne /formy publiczne i niepubliczne/,
b) 85.20.Z Szkoły podstawowe,
c) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
d) 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
e) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
f) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
g) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
h) 88.91.Z. Działalność żłobków, pozostała opieka dzienna nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne,
i) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
j) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych zgodnie z odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań, należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
2. Każdy członek Stowarzyszenia musi osobiście lub za pośrednictwem Koła Terenowego złożyć pisemną deklarację do Zarządu o woli przystąpienia do Stowarzyszenia.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia przysługuje członkowi zwyczajnemu i członkowi honorowemu.
4. Zarząd prowadzi ewidencję członków Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna , zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego reprezentanta.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia tub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie uchwały Zarząd.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

§12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) udziału z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w zebraniach, wykładach, konferencjach i innych imprezach , organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) korzystania z rekomendacji, gwarancji, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień §37

 

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich,
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia,
5) aktywnego promowania i prezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§13

1. Członek wspierający ma prawo do:
1) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do:
1) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu i uchwal władz Stowarzyszenia.

§14

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji , zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
2) śmierci członka lub ustania zdolności do czynności prawnych,
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
4) pozbawienia członkostwa honorowego uchwalą Walnego Zebrania,
5) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
b) notorycznego uchylania się od realizacji celów Stowarzyszenia,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
d) działalności sprzecznej ze statutem lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
e) działalności na szkodę Stowarzyszenia,
f) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Zarząd niezwłocznie zawiadamia członka o wykluczeniu, podając jego przyczyny i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu, w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia zawiadomienia.
3. Odwołanie od uchwały Zarządu o wykluczeniu podlega rozpatrzeniu na najbliższym, bezpośrednio po złożeniu odwołania Walnym Zebraniu. Decyzja Walnego zebrania w tej sprawie jest ostateczna.
4. Do osób, którym Zarząd odmówił prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2 i 3.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, może powołać i odwołać Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.

§17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje się co roku, a co 5 lat jako sprawozdawczo wyborcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w każdym czasie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później, niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i ma obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 14 dni od daty upływu terminu ustalonego do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd.
5. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Zarząd może powiadomić członków poprzez e-mail.
5a.Materiały sprawozdawcze i projekty uchwał Walnego Zebrania są udostępnione członkom za pośrednictwem Internetu, nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem pkt. 7.
7. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków, na posiedzeniu odbytym w drugim terminie, wyznaczonym na ten sam dzień, w przypadku gdy w pierwszym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania do podjęcia uchwały.

§ 18

1. W pracach Walnego zebrania uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, w imieniu których występują:
a) delegaci Kół Terenowych – po jednym na każde Koło Terenowe,
b) Przewodniczący Kół Terenowych, oraz członkowie honorowi.
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście
3) Zasady wyboru delegata Koła Terenowego, uprawnionego do uczestnictwa w pracach Walnego Zebrania z głosem stanowiącym, ustala Zarząd w odrębnej uchwale.
4) W pracach Walnego Zebrania mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów osoby nie wymienione w ust. 1, o ile zwykłą większością głosów wyrazi na to zgodę Walne Zebranie.

§19

Walnemu Zebraniu przysługują następujące kompetencje:
1) określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania,
4) wybór i odwoływanie:
a) Prezesa Zarządu spośród członków Stowarzyszenia
b) pozostałych członków Zarządu spośród członków Stowarzyszenia
c) Komisji Rewizyjnej spośród członków Stowarzyszenia,
d) Prezesa Honorowego,
5) udzielanie absolutorium Zarządowi,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) ustalanie stawki bazowej diety zadaniowej,
8) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu,
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
11) rozpatrywanie wniosków i postulatów , zgłoszonych przez członków lub władze Stowarzyszenia,
12) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach , wniesionych prawomocnie pod obrady,
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i o przeznaczeniu majątku likwidowanego Stowarzyszenia, powoływanie Komisji Likwidacyjnej.

§ 20

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje całokształtem jego działalności i działa w jego imieniu.
2. Zarząd składa się z czterech osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarządu
3. Prezes Zarządu wybierany jest w bezpośrednim głosowaniu tajnym.
4. Prawo do zgłoszenia kandydatów na funkcje Wiceprezesa i Skarbnika ma nowo wybrany Prezes i uczestnicy Walnego Zebrania , posiadający czynne prawo wyborcze.
5. Wiceprezes, Skarbnik oraz Sekretarz Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, po dokonaniu wyboru Prezesa
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.
8. Mandat Zarządu ,wybranego przez Walne Zebranie zwołane w trybie nadzwyczajnym, wygasa w terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego, zwołanego podstawie §17 ust. 2 Statutu.
9. Na wniosek Prezesa Zarząd może uchwalić Regulamin pracy Zarządu, w którym zostanie określony tryb pracy oraz zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu
10. Pracą Zarządu kieruje Prezes
11. Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd może podejmować uchwały poza zebraniem w trybie obiegowym (pisemnym), w tym przy użyciu poczty elektronicznej, na zasadach określonych w Regulaminie pracy Zarządu.
12. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, przy udziale co najmniej polowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
13. Każdy z członków Zarządu ma prawo zgłosić uzasadniony na piśmie wniosek do Komisji Rewizyjnej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. O celowości i potrzebie realizacji wniosku decydują kolegialnie członkowie Komisji Rewizyjnej, po zasięgnięciu opinii Rady Dyrektorów.

§21

1. Zarząd może dobierać do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących / z wyłączeniem Prezesa / w liczbie nie przekraczającej 1/3 statutowego składu, na okres do najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, zgodnie z procedurami. Do czasu wyboru Prezesa jego prawa i obowiązki przejmuje Wiceprezes. 3. §22
1. Zarząd, na wniosek Prezesa, może powołać Biuro i dyrektora Biura Stowarzyszenia, któremu Prezes określi zakres obowiązków i kompetencji, niezbędnych do administrowania sprawami Stowarzyszenia. Biura mogą być powoływane w zależności od potrzeb organizacyjnych zarówno w siedzibie Stowarzyszenia jak i na terenie całej Polski.
2. W przypadku nie powołania dyrektora Biura, jego pracami kieruje Prezes.
3. Prezes nadaje regulamin pracy Biura Stowarzyszenia, który określa w szczególności:
1) zasady obiegu i zatwierdzania dokumentów finansowych, w tym przelewów bankowych,
2) odpowiedzialności i uprawnienia poszczególnych pracowników w zakresie realizacji przydzielonych im zadań.
4. Pracownicy Biura zapewniają obsługę administracyjną Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Dyrektorów oraz Walnego Zebrania.

§23

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: członkowie Komisji Rewizyjnej, zaproszeni członkowie Stowarzyszenia oraz inne osoby, których obecność jest merytorycznie uzasadniona.

§24

1. Zarządowi przysługują w szczególności następujące kompetencje:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia , w tym planów finansowych,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań,
6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,
7) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,
8) powoływanie innych organów wewnętrznych do realizacji celów statutowych oraz określanie ich zadań i regulaminów,
9) powoływanie i likwidacja Oddziałów i Kół Terenowych,
10) ustalanie, na wniosek Prezesa, funduszu i regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
11) sporządzanie sprawozdań z działalności własnej i Stowarzyszenia i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu i innym organom , zgodnie z wymogami prawa,
12) zwoływanie Walnego Zebrania,
13) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
14) wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności Członka Honorowego,
15) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
16) organizowanie i prowadzenie działalności społeczno - oświatowej i gospodarczej,
17) opiniowanie wniosków Prezesa w sprawie obsady stanowisk kierowniczych własnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych,
18) opiniowanie wniosków Prezesa w sprawach udzielania szczególnych, ograniczonych czasowo, pełnomocnictw członkom, do realizacji celów Stowarzyszenia wraz z jednoosobowym oświadczaniem woli w imieniu Stowarzyszenia,
19) zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdań członków, którym udzielono na czas określony bądź na okres kadencji, pełnomocnictw specjalnych do prowadzenia określonych spraw Stowarzyszenia,
20) zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdań Kół Terenowych, Oddziałów Terenowych, które mają powyższe pełnomocnictwa.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, nie zastrzeżone dla innych organów Stowarzyszenia.
3. Zarząd może korzystać z opinii i usług specjalistycznych firm, zwłaszcza prawniczych i księgowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

§24a

1. Prezes reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes.
3. Do ważności sprawozdań, w tym finansowych, wymagane są podpisy wszystkich członków Zarządu i asygnata głównego księgowego Stowarzyszenia.
4. Do prowadzenia określonych działań w imieniu Stowarzyszeniu Prezes może upoważnić w formie pisemnej, na stale lub jednorazowo, każdego z pozostałych członków Zarządu, dyrektora lub innego pracownika Biura.
5. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Stowarzyszenia, to jest kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Biura Stowarzyszenia i biur terenowych, dokonuje Prezes.
6. W sprawach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Stowarzyszenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§24b

1. Zarząd Stowarzyszenia powołuje organ opiniująco – doradczy, zwany Radą Dyrektorów i nadaje mu regulamin pracy.
2. W skład Rady Dyrektorów wchodzą przedstawiciele regionalni dyrektorów szkół, każdy reprezentujący od 4 do 8 jednostek oraz jeden dyrektor lub wicedyrektor przedszkola.
3. Kadencja Rady Dyrektorów wygasa w terminie wyboru nowego Zarządu. W trakcie kadencji na miejsce ustępujących członków mogą być wybrani nowi członkowie z tej samej grupy terytorialnej.
4. Podziału mandatów na poszczególne grupy terytorialne dokonuje Prezes Zarządu
5. Rada Dyrektorów wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza
6. Posiedzenie Rady Dyrektorów zwołuje przewodniczący, co najmniej raz na pół roku, powiadamiając członków Rady oraz Zarząd z wyprzedzeniem 7 dni.
7. Do kompetencji Rady Dyrektorów należy w szczególności:
1) wspieranie głosem doradczym Zarządu w sprawach dotyczących kierunków i strategii realizacji zadań statutowych,
2) diagnozowanie problemów funkcjonowania szkół w poszczególnych województwach i regionach oraz współpraca z Zarządem w ich rozwiązywaniu,
3) inicjowanie współpracy jednostek Stowarzyszenia z właściwymi terytorialnie instytucjami i podmiotami,
4) kierowanie do Zarządu i innych władz Stowarzyszenia projektów uchwał,
5) opiniowanie projektów uchwał Zarządu w sprawach regulaminów pracy i wynagradzania w Stowarzyszeniu , projektu budżetu oraz rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.
6) wypracowywanie wspólnych działań szkół na terenie poszczególnych województw, w tym przygotowywanie projektów i programów rozwojowych oraz aplikacji do konkursów,
7) uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym na jego zaproszenie.
8. Członkowie Rady Dyrektorów są powoływani przez Prezesa Zarządu w konsultacji z Zarządem oraz dyrektorami szkół i placówek.
9. Do zadań każdego członka Rady Dyrektorów należy:
1) Organizowanie, w miarę potrzeb, zebrań dyrektorów w danym regionie,
2) diagnozowanie potrzeb i trudności w funkcjonowaniu szkól oraz wnioskowanie w tych sprawach do Zarządu,
3) wymiana doświadczeń zawodowych i prezentacja dobrych praktyk.
10. W zebraniach organizowanych przez regionalnych przedstawicieli szkół i przedszkoli mogą uczestniczyć członkowie władz Stowarzyszenia, pracownicy Biura oraz zaproszeni goście i eksperci.

§25

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i pozostałych dwóch członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w glosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
1) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2) osoba będąca członkiem Zarządu lub pozostająca z nim w stosunku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
3) osoba pełniąca inną funkcje we władzach Stowarzyszenia,
4) osoba będąca pracownikiem Stowarzyszenia.
5. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad Walnego Zebrania Wyborczego, na którym Komisja Rewizyjna wybiera spośród własnego grona Przewodniczącego, a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.
6. Kadencja Komisji Rrewizyjnej wynosi 5 lat.
7. Mandat Komisji Rewizyjnej, wybranej przez Walne Zebranie zwołane w trybie nadzwyczajnym wygasa w terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego, zwołanego na podstawie § 17 ust. 2 Statutu.
8. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków.

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, przeprowadzana co najmniej raz w roku,
2) udział w realizowanych przez Zarząd lub biuro kontrolach zarządczych w prowadzonych placówkach.
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
4) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5) zwoływanie Walnego Zebrania w razie bezczynności w tym zakresie Zarządu Stowarzyszenia.
6) składanie Walnemu Zebraniu wniosków i sprawozdań ze swojej działalności.
7) składanie Walnemu Zebraniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.
8) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
9) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdana finansowego,
10) uchwalanie własnego regulaminu działania.

§27

Zarząd zobowiązany jest do zajęcia stanowiska wobec wniosku Komisji Rewizyjnej, wynikającego z przeprowadzonej kontroli w terminie 1 miesiąca od doręczenia wniosku Zarządowi.

Rozdział V
Oddziały i koła terenowe

§28

1. Oddział jest terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, posiadającą osobowość prawną.
2. Oddział występuje pod nazwą Stowarzyszenia z dodaniem nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba Oddziału.
3. Oddział działa na podstawie własnego statutu, opartego na statucie Stowarzyszenia.
4. Oddziały Stowarzyszenia tworzy i likwiduje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
5. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 15 członków założycieli Oddziału.
6. Wniosek o utworzenie Oddziału powinien zawierać następujące dane:
1) datę zawiązania Oddziału,
2) nazwę Oddziału,
3) terytorialny zakres działania Oddziału,
4) siedzibę Oddziału,
5) dane osobowe członków Zarządu Oddziału.
7. Do wniosku o powołanie Oddziału dołącza się:
1) listę członków założycieli Oddziału, z podaniem ich danych osobowych,
2) protokół z posiedzenia założycielskiego, z informacją o powołaniu Zarządu Oddziału,
3) projekt statutu Oddziału przyjęty przez założycieli Oddziału.
8. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o utworzeniu Oddziału powinna określać:
1) datę powstania Oddziału,
2) nazwę Oddziału,
3) terytorialny zakres działania Oddziału,
4) siedzibę Oddziału,
5) dane osobowe członków Zarządu Oddziału.
9. Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd Oddziału występuje do właściwego Sądu z wnioskiem o zarejestrowanie Oddziału.
10. Uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Oddziału, jeśli dalsze istnienie Oddziału byłoby niecelowe ze względu na znikomą aktywność.

§29

1. Organami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Najwyższą władzą Oddziału jest Zebranie Członków Oddziału, które tworzą wszyscy członkowie Oddziału.
3. Zebranie Członków Oddziału zwołuje Prezes Oddziału, który zawiadamia o tym fakcie Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Zebraniu Członków Oddziału,
z głosem doradczym.
5. Zebranie Członków Oddziału jest właściwe do zajęcia się każdą sprawą Oddziału, niezastrzeżoną do kompetencji innych jego organów.

§30

1. Zarząd Oddziału jest organem wykonawczym Oddziału, powoływanym przez Zebranie Członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa i trzech członków, pełniących funkcje Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
4. Oddziały zamiejscowe jako odrębne jednostki wpisane do KRS prowadzą pełną dokumentację swojej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§31

1. Bieżącą działalnością Oddziału Stowarzyszenia kieruje Prezes, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd Oddziału może utworzyć Biuro Oddziału, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Oddziału, na jedną kadencję.
3. Dyrektora Biura Oddziału powołuje Prezes.
4. Prezes może odwołać Dyrektora Biura Oddziału przed upływem kadencji w przypadku uchylania się od realizacji przez niego celów i zadań Stowarzyszenia. Do ważności decyzji w lej sprawie konieczna jest zgoda Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.
5. Prezes Oddziału i Dyrektor Biura Oddziału mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
6. W celu usprawnienia pracy Oddziału, Prezes Oddziału lub Dyrektor Biura Oddziału nadaje regulamin pracy Biura.
7. Oddział realizuje cele statutowe Stowarzyszenia również poprzez działalność gospodarczą, podlegającą rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym.

§32

1. Koła Terenowe Stowarzyszenia tworzy i likwiduje Zarząd Stowarzyszenia /Zarząd Oddziału/ przez podjęcie w tej sprawie uchwały.
2. Koła Terenowe, występując pod nazwą Stowarzyszenia, z dodaniem akapitu „Koło Terenowe w.................................” (nazwa miejscowości, w której znajduje się siedziba Koła)
3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu Koła Terenowego na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 10 członków założycieli Koła Terenowego.
4. Wniosek o utworzenie Koła Terenowego powinien zawierać następujące dane
1) datę zawiązania Koła Terenowego,
2) nazwę Koła Terenowego,
3) terytorialny zakres działania Koła Terenowego,
4) siedzibę Koła Terenowego,
5) dane osobowe Przewodniczącego Koła Terenowego.
5. Do wniosku o powołanie Koła Terenowego dołączyć należy:
1) listę członków – założycieli Koła z podaniem ich danych osobowych,
2) protokół z zebrania założycielskiego z informacją o powołaniu Przewodniczącego Koła Terenowego.
6. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o utworzeniu Koła Terenowego powinna określać:
1) datę powstania Koła Terenowego,
2) nazwę Koła Terenowego,
3) terytorialny zakres działania Koła Terenowego,
4) siedzibę Koła Terenowego,
5) dane osobowe Przewodniczącego Koła Terenowego.
7. Koła Terenowe działają w oparciu o Statut Stowarzyszenia / Statut Oddziału/ i podlegają wszystkim jego zapisom.
8. Uchwałę w sprawie likwidacji Koła Terenowego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia lub Oddziału większością 2/3 głosów, z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Koła Terenowego, jeśli dalsze funkcjonowanie jednostki terenowej byłoby niecelowe.

§33

1. Organami Koła Terenowego są:
1) Zebranie Członków Koła Terenowego,
2) Przewodniczący Koła Terenowego.
2. Najwyższą władzą Koła Terenowego jest Zebranie Członków Koła, które tworzą wszyscy członkowie Koła Terenowego.
3. Zebranie Członków Koła Terenowego jest właściwe do zajęcia się każdą sprawą Koła, niezastrzeżoną do kompetencji innych organów i jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
3. Na fundusze składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, dochody za usługi zlecone,
6) dochody z działalności gospodarczej, wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
7) środki przekazywane przez Sądy z tytułu zasądzanych nawiązek i świadczeń na cele społeczne.

§35

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Wysokość składek ustala Walne Zebranie.

§ 36

Jakiekolwiek środki czy dochody Stowarzyszenia nie mogą być dystrybuowane do osób fizycznych i prawnych, w tym organizacji charytatywnych i nie mogą być przez nie przyjmowane, chyba, że służą prowadzeniu działań Stowarzyszenia do celów statutowych.

§37

Stowarzyszeniu zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,


4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§38

1. Zmianę statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie większością2/3 głosów, przy obecności przynajmniej polowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony w tym samym dniu, co termin pierwszy, Walne Zebranie podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz likwidacji Stowarzyszenia większością 2/3 głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, celem przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane są na zasadach określonych w ust. 1.

§ 39

Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowych celów. Organem uprawnionym do wykonywania wykładni statutu jest Walne Zebranie, które podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę, na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.

§40

1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania.
2. Uchwalenie w Statucie zmian, dotyczących struktury, zakresu uprawnień lub trybu wyboru władz Stowarzyszenia powoduje wygaśnięcie mandatu władz, których wprowadzone zmiany dotyczą. W tym przypadku Walne Zebranie dokonuje wyboru tych władz według nowych zasad.
3. Walne Zebranie w odrębnej uchwale może określić zasady kierowania Stowarzyszeniem do czasu dokonania wpisu zmian w KRS.

§41

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r Nr 20, póz. 104 z późniejszymi zmianami).

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży