SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Zaproszenie do złożenia oferty EDU/1P/2023

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator” w Łomży ul Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:  20.03. – 30.03.2023 r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje:

  • najniższą cenę
  • najkrótszy okres realizacji
  • inne kryteria: przedstawi udokumentowane doświadczenie

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „audyt zewnętrzny projektu PFRON Stowarzyszenie Edukator” do dnia 10.03.2023 r. do  godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego
w Łomży przy ul Wojska Polskiego 29 A, biuro ul. Polowa 57 C

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2023 r. o godz. 12:00  w siedzibie Zamawiającego w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29 A, biuro Łomża  ul. Polowa 57 C .

Informacji w zakresie zamówienia udziela: asystent koordynatora projektu Pani Anna Borawska
tel.86 215 04 63,
e-mail:biuro@sosedukator.pl

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

  1. na stronie internetowej Zamawiającego
  2. przekazana Wykonawcy na adres do korespondencji e-mail.

ZAŁĄCZNIKI

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży