Szkoła Podstawowa w Polanie
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Polanie

Polana 67, 38-710 Czarna
e-mail: sp.polana@sosedukator.pl
tel 724 484 402

Standardy ochrony małoletnich

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 2023/ 2024

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polanie  w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDY OCHRONY

MAŁOLETNICH 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLANIE

 

 

  

 

 

\

Preambuła

 Niniejszy dokument został stworzony, aby zapewnić uczniom Szkoły Podstawowej  w Polanie harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

 Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników szkoły jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw. Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie przez rodziców, oraz  pracowników  szkoły wobec dziecka.

 Pracownicy zobowiązani są do realizacji wyżej wymienionych celów zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi placówki.

 

Podstawa prawna:

 1. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku – w zakresie zapisów regulujących ochronę dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku (Dz. U. 1991.120.526 z późn. zm.).
 3. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U .2012, poz. 1169)
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tekst jednolity

Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.).

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2023 r. poz.1606 ).
 2. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.

984 z późn. zm.).

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.900 z  późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).

 1. Ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U z 2019 roku poz 1781).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2023 r. poz.1870).

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1798).

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

PODSTAWOWE TERMINY

 

§ 1.

Ilekroć w niemniejszych Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Dyrektorze Szkoły, Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polanie;
 2. szkole, jednostce – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Polanie;
 3. pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy wolontariackiej w Szkole Podstawowej                        w Polanie;
 4. partnerze współpracującym ze szkołą – należy przez to rozumieć osoby wykonujące zadania zlecone na terenie Szkoły na mocy odrębnych przepisów (np. pielęgniarka szkolna, fotograf i inne osoby);
 5. uczniu/ dziecku – należy przez to rozumieć każdą osobę uczęszczającą do Szkoły Podstawowej w Polanie;
 6. małoletnim – należy przez to rozumieć zgodnie z kodeksem cywilnym osobę od urodzenia do ukończenia 18 roku życia;
 7. opiekunie ucznia – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji  i stanowieniu o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciela ustawowego;
 8. przedstawiciel ustawowy – należy przez to rozumieć rodzica bądź opiekuna posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego (osobę reprezentującą dziecko, ustanowioną przez sąd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska lub gdy rodzice nie żyją);
 9. zgodzie opiekuna małoletniego – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego z rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny;
 10. krzywdzeniu małoletniego – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Szkoły lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:
  1. przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. Przemoc fizyczna powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu,
  2. przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie małoletniego, nieustanna krytyka, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie małoletniemu wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać,
  3. przemoc seksualna – to angażowanie małoletniego w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie małoletniego, współżycie z małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm),
  4. przemoc ekonomiczna – to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka, m.in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna  z form zaniedbania,
  5. przemoc rówieśnicza – wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w wolność osobistą jednostek lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby,

wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji. Formy przemocy rówieśniczej: fizyczna (bicie, szarpanie, popychanie, niszczenie rzeczy, zabieranie  i wymuszanie pieniędzy, plucie, kopanie, zmuszanie do wykonywania poniżających, ośmieszających czynności, w tym seksualnych), słowna (przezywanie, ubliżanie, wyśmiewanie, grożenie, prowokowanie poprzez np. robienie min lub wyrażanie różnych opinii), relacyjna (wykluczenie z grupy rówieśniczej, namawianie innych do odrzucenia ofiary, rozpowszechnianie plotek), cyberprzemoc (nękanie, straszenie, ośmieszanie poprzez wysyłanie wiadomości oraz komentarzy; umieszczanie lub rozpowszechnianie kompromitujących treści, zdjęć, filmów w Internecie).

  1. zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego;
 1. dane osobowe ucznia – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację ucznia Szkoły Podstawowej w Polanie;
 2. osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polanie, pracownika sprawującego nadzór nad realizacją niniejszych Standardów;
 3. osobie odpowiedzialnej za Internet – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez

Dyrektora Szkoły pracownika, sprawującego nadzór nad korzystaniem z Internetu przez uczniów na terenie Szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ 2

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY UCZNIEM

A PERSONELEM SZKOŁY, MIĘDZY UCZNIEM A UCZNIEM

 

§ 2.

Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników:

 1. Dyrektor szkoły, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem uczniów lub z opieką nad nimi, zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub Rejestrze osób,  w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr.
 2. Dyrektor szkoły uzyskuje informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.
 3. Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie  w Rejestr, jest ogólnodostępny - nie wymaga zakładania konta.
 4. Informacje zwrotne otrzymane z systemu teleinformatycznego dyrektor drukuje  i składa do części A akt osobowych, związanych z nawiązaniem stosunku pracy. To samo dotyczy Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania

         przypadków         czynności        skierowanych        przeciwko        wolności        seksualnej 

i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie  w Rejestr. Przy czym w przypadku tego drugiego Rejestru wystarczy wydrukować stronę internetową, na której widnieje komunikat, że dana osoba nie figuruje w rejestrze.

 1. Dyrektor od kandydata pobiera informację z Krajowego Rejestru Karnego  o niekaralności.
 2. Jeżeli kandydat posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinien przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami 

z małoletnimi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla wyżej wymienionych celów.

 1. Dyrektor pobiera od kandydata oświadczenie o państwie/państwach (innych niż Rzeczypospolita Polska), w których zamieszkiwał w ostatnich 20 latach pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 2. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o tym fakcie wraz  z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.
 3. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wzór oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych  i dyscyplinarnych stanowi załącznik 1 do niniejszych Standardów.

 1. Zatrudniani pracownicy, praktykanci i wolontariusze przed rozpoczęciem pracy lub przed dopuszczeniem do kontaktu z uczniami są zobowiązani do zapoznania się z:
  1. Statutem Szkoły Podstawowej w Polanie,
  2. Regulaminem pracy,
  3. Standardami ochrony małoletnich obowiązujących w szkole,
  4. Regulaminami i instrukcjami bhp i ppoż,
  5. Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. Potwierdzenie zapoznania się z w/w dokumentami oraz oświadczenia o zobowiązaniu się do ich przestrzegania składane jest w formie pisemnej i umieszczone w aktach osobowych lub dołączane do umów o świadczenie działalności wolontariackiej lub praktyki zawodowej, dokumentacji wycieczki.

 

§ 3.

 1. Zasady bezpiecznych relacji personelu szkoły z jego uczniami:
  1. podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel Szkoły jest działanie dla dobra ucznia i w jego interesie. Personel traktuje ucznia z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec ucznia w jakiejkolwiek formie;
  2. zasady bezpiecznych relacji personelu z uczniami obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy; 
  3. znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.
 2. Pracownik Szkoły zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z uczniami  i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec ucznia są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych uczniów.
 3. Pracownik Szkoły w kontakcie z uczniami:
  1. zachowuje cierpliwość i odnosi się do ucznia z szacunkiem;
  2. uważnie wysłuchuje uczniów i stara się udzielać im odpowiedzi dostosowanej do sytuacji i ich wieku;
  3. nie zawstydza ucznia, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;
  4. nie krzyczy, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie);
  5. nie ujawnia drażliwych informacji o uczniu osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy to również ujawniania jego wizerunku. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 rok.
 4. Decyzje dotyczące ucznia powinny zawsze uwzględniać jego oczekiwania, ale również brać pod uwagę bezpieczeństwo pozostałych uczniów. 
 5. Uczeń ma prawo do prywatności, odstąpienie od zasad poufności każdorazowo musi być uzasadnione, a uczeń o takim fakcie powinien być jak najszybciej poinformowany.
 6. W przypadku konieczności rozmowy z uczniem na osobności, pracownik powinien pozostawić uchylone drzwi bądź poprosić innego pracownika o uczestniczenie  w rozmowie (przepis nie dotyczy szczególnych pracowników Szkoły, w tym pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa).
 7. Pracownikowi Szkoły nie wolno w obecności uczniów niestosownie żartować, używać wulgaryzmów, wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym.
 8. Pracownikowi Szkoły nie wolno wykorzystywać przewagi fizycznej ani stosować gróźb.
 9. Pracownik Szkoły zobowiązany jest do równego traktowania uczniów, niezależnie od ich płci,  orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy też niepełnosprawności.
 10. Pracownik Szkoły zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych  w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów.
 11. Pracownik Szkoły nie może utrwalać wizerunków uczniów w celach prywatnych, również zawodowych, jeżeli opiekun ucznia nie wyraził na to zgody.

 

§ 4.

Niedopuszczalne są następujące zachowania pracownika szkoły (pod groźbą kary,  w tym więzienia i utraty pracy):

  1. wszelkie zachowania, które zawstydzają, upokarzają, deprecjonują lub poniżają dzieci, lub mają znamiona innych form przemocy psychicznej, fizycznej lub wykorzystywania seksualnego;
  2. niestosowny kontakt fizyczny z dzieckiem, naruszający godność dziecka; dopuszczalny kontakt fizyczny powinien być w naturalny sposób związany z  nauką ,zabawą, pomocą dziecku w czynnościach higienicznych, koniecznością zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, potrzebą uspokojenia dziecka; 
  3. podawanie dziecku alkoholu, leków, wszelkich środków psychoaktywnych;
  4. akceptowanie bądź uczestniczenie w nielegalnych czynnościach, w które angażowane jest dziecko; 
  5. nawiązywanie relacji o charakterze seksualnym z dziećmi;
  6. zachowywanie się w sposób seksualnie prowokacyjny;
  7. goszczenie dziecka we własnym domu/ mieszkaniu;
  8. utrzymywanie kontaktów prywatnych z dzieckiem, poza czasem pracy i świadczonym zakresem pomocy; 
  9. w przypadku świadczenia pomocy w domu, pozostawanie z dzieckiem sam na sam. Wszelkie podejrzenia dotyczące nieodpowiednich zachowań pracowników  wobec dzieci są bezzwłocznie wyjaśniane.

 

§ 5.

 1. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia uczniom, że w sytuacji, kiedy poczują się niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.
 2. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do przedstawienia uczniom Standardów Ochrony

Małoletnich, które obowiązują w Szkole i zapewnienia ich, iż otrzymają odpowiednią pomoc.

 1. W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania dyrekcji. (np. zauroczenie ucznia w pracowniku, bądź pracownika  w uczniu).

 

§ 6.

 1. Każde, przemocowe zachowanie wobec ucznia jest niedozwolone.
 2. Nie można ucznia popychać, bić, szturchać, itp.
 3. Pracownikowi nie wolno dotykać ucznia w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany. Jeśli w odczuciu pracownika, uczeń potrzebuje np. przytulenia, powinien mieć każdorazowo uzasadnienie zaistniałej sytuacji oraz swojego zachowania względem ucznia.
 4. Kontakt fizyczny z uczniem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się  z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 5. Pracownik nie powinien angażować się w zabawy typu: łaskotanie, udawane walki, brutalne zabawy fizyczne itp.
 6. Pracownik, który ma świadomość, iż uczeń doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności  w kontaktach z uczniem, wykazując zrozumienie i wyczucie.
 7. Niedopuszczalne jest również spanie pracownika w jednym łóżku lub pokoju z uczniem podczas wycieczek szkolnych.
 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika  z uczniem niepełnosprawnym. Do sytuacji takich zaliczyć można:
  1. pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a uczeń/ jego opiekun wyrazi zgodę;
  2. pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w spożywaniu posiłków;
  3. pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w poruszaniu się po szkole.

 

§ 7.

 1. Kontakt poza godzinami pracy z uczniami jest zabroniony.
 2. Nie wolno zapraszać uczniów do swojego domu/mieszkania, spotkania z uczniem lub też jego opiekunem w sprawach dotyczących szkoły muszą  odbywać się na terenie szkoły.
 3. Jeśli zachodzi konieczność kontaktu z uczniem, opiekunem lub też nauczycielem poza godzinami  pracy szkoły, dozwolony jest kontakt przez dziennik elektroniczny.
 4. Jeśli pracownik musi spotkać się z uczniem poza godzinami pracy szkoły (lub jego opiekunem), wymagane jest poinformowanie o tym fakcie dyrekcję, a opiekun musi wyrazić na taki kontakt zgodę.
 5. W przypadku, gdy pracownika łączą z uczniem lub jego opiekunem relacje rodzinne lub towarzyskie, zobowiązany on jest do zachowania pełnej poufności, w szczególności do utrzymania w tajemnicy spraw dotyczących innych uczniów, opiekunów i pracowników.

 

§ 8.

Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi w szkole. 

1. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi:

 1. uczniowie mają prawo do bezpiecznego środowiska szkolnego, chronionego przez nauczycieli i personel szkolny;
 2. uczniowie przestrzegają zasad i norm zachowania określonych w statucie szkoły;
 3. uczniowie szanują odmienność innych, nie naruszając ich praw i nie dyskryminując nikogo;
 4. zachowanie uczniów względem kolegów nie narusza ich godności, szanując prawa  i wolności osobiste;
 5. kontakty między uczniami cechuje kultura osobista, życzliwość, poprawny język, kontrola emocji i szanowanie norm społecznych;
 6. uczniowie budują wzajemne relacje poprzez niwelowanie konkurencyjności, zrozumienie, konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów;
 7. uczniowie okazują zrozumienie i oferują pomoc kolegom, unikając kpin, szydzenia  i krytyki;
 8. w kontaktach między sobą uczniowie unikają prowokacyjnych i konkurencyjnych zachowań,  eliminując poczucie zagrożenia;
 9. uczniowie mają prawo do własnych poglądów, pod warunkiem, że są wyrażane bez agresji i przemocy;
 10. agresja i przemoc wśród uczniów są absolutnie niedopuszczalne, niezależnie od powodu;
 11. uczniowie przeciwstawiają się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności oraz informują pracowników szkoły o zagrożeniach;
 12. uczniowie są zobowiązani reagować na agresję, pomagając ofierze i szukając pomocy u osoby dorosłej;
 13. uczniowie znają procedury bezpieczeństwa w szkole i wiedzą, jak działać w sytuacjach zagrożenia;
 14. jeśli uczeń stał się ofiarą agresji lub przemocy, może uzyskać pomoc zgodnie  z procedurami szkolnymi.

 

§ 9.

Niedozwolone zachowania małoletnich w szkole.

 1. Stosowanie agresji i przemocy wobec uczniów/innych osób: 
  1. agresji i przemocy fizycznej w różnych formach np.:  bicie/uderzenie/popychanie/kopanie/opluwanie; wymuszenia; napastowanie seksualne; nadużywanie swojej przewagi nad inną osobą; fizyczne zaczepki; zmuszanie innej osoby do podejmowania niewłaściwych działań; rzucanie w kogoś przedmiotami;
  2. agresji i przemocy słownej w różnych formach, np.: 
  3. obelgi, wyzwiska, wyśmiewanie, drwienie, szydzenie z ofiary; bezpośrednie obrażanie ofiary; plotki i obraźliwe żarty, przedrzeźnianie ofiary, groźby; 4) agresji i przemocy psychicznej w różnych formach, np.: 
  1. poniżanie; wykluczanie/izolacja/milczenie/manipulowanie; pisanie na ścianach (np.  w toalecie lub na korytarzu); wulgarne gesty; śledzenie/szpiegowanie; obraźliwe SMSy i MMSy;
  2. wiadomości na forach internetowych lub tzw. pokojach do czatowania; telefony 
  3. i e-maile zawierające groźby, poniżające, wulgarne, zastraszające);

niszczenie/zabieranie rzeczy należących do ofiary; straszenie; szantażowanie.

 1. Tworzenie niebezpiecznych sytuacji w szkole, takich jak rzucanie kamieniami czy przynoszenie ostrych narzędzi, substancji pirotechnicznych i niebezpiecznych przedmiotów.
 2. Nieuzasadnione opuszczanie sali lekcyjnej, wagary oraz opuszczanie terenu szkoły bez zgody nauczyciela. 
 3. Celowe naruszanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, zabaw oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu.
 4. Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek i przerw np. przebywanie w miejscach niedozwolonych czy bieganie.
 5. Rozprowadzanie i używanie narkotyków lub środków odurzających.
 6. Niestosowne odzywanie się do kolegów lub innych osób w szkole i poza nią.
 7. Używanie wulgaryzmów w szkole i poza nią.
 8. Celowe niszczenie lub brak szacunku do własności innych osób i szkolnej.
 9. Kradzież i przywłaszczanie własności innych uczniów oraz szkolnej.
 10. Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy od uczniów.
 11. Wysługiwanie się innymi uczniami w zamian za korzyści materialne.
 12. Rozwiązywanie konfliktów siłowo i udział w bójkach.
 13. Szykanowanie ze względu na różnice, takie jak przekonania, religia, płci, pochodzenie, itp.
 14. Brak reakcji na niewłaściwe zachowania kolegów.
 15. Znęcanie się nad innymi uczniami, zarówno fizyczne, psychiczne, jak i zastraszanie.
 16. Arogancja, niegrzeczne zachowanie, kłamstwa i oszustwa wobec kolegów.
 17. Fotografowanie i filmowanie osób bez ich zgody.
 18. Upublicznianie materiałów bez zgody obecnych na nich osób.
 19. Stosowanie różnych form cyberprzemocy wobec innych uczniów i osób.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA

KRZYWDZENIA UCZNIÓW

 

§ 10.

 1. Pracownicy szkoły posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich takie jak:
  1. uczeń jest często brudny, nieprzyjemnie pachnie;
  2. uczeń kradnie jedzenie, pieniądze itp.;
  3. uczeń często prosi rówieśników o jedzenie - uczeń jest głodny;
  4. uczeń nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, okularów itp.;
  5. uczeń nie ma przyborów szkolnych, odzieży i butów dostosowanych do warunków atmosferycznych;
  6. uczeń ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, ugryzienia, rany), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić. Obrażenia są w różnej fazie gojenia;
  7. podawane przez ucznia wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe, niespójne itp., uczeń często je zmienia;
  8. pojawia się niechęć do lekcji wychowania fizycznego - uczeń nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody;
  9. boi się rodzica lub opiekuna, boi się przed powrotem do domu;
  10. uczeń wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła;
  11. uczeń cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.;
  12. uczeń jest bierny, wycofany, uległy, przestraszony, depresyjny itp. lub zachowuje się agresywnie, buntuje się, samo okalecza się itp.;
  13. uczeń osiąga słabsze wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości;
  14. uczeń ucieka w świat wirtualny (gry komputerowe, Internet);
  15. używa środków psychoaktywnych;
  16. nadmiernie szuka kontaktu z dorosłym (tzw. „lepkość” małoletniego);
  17. w pracach artystycznych, rozmowach, zachowaniu ucznia zaczynają dominować elementy/motywy seksualne;
  18. uczeń jest rozbudzony seksualnie niestosownie do sytuacji i wieku;
  19. uczeń ucieka z domu;
  20. nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania ucznia; 21) uczeń mówi o przemocy.
 2. Jeżeli z objawami u ucznia współwystępują określone zachowania rodziców lub opiekunów, to podejrzenie, że uczeń jest krzywdzony jest szczególnie uzasadnione. Niepokojące zachowania rodziców to:
  1. rodzic (opiekun) podaje nieprzekonujące lub sprzeczne informacje lub odmawia wyjaśnień przyczyn obrażeń ucznia;
  2. rodzic (opiekun) odmawia, nie utrzymuje kontaktów z osobami zainteresowanymi losem ucznia; 
  3. rodzic (opiekun) mówi o małoletnim w negatywny sposób, ciągle obwinia, poniża strofuje ucznia (np.: używając określeń takich jak „idiota”, „gnojek”, „gówniarz”);
  4. rodzic (opiekun) poddaje małoletniego surowej dyscyplinie lub jest nadopiekuńczy lub zbyt pobłażliwy lub odrzuca małoletniego; 
  5. rodzic (opiekun) nie interesuje się losem i problemami małoletniego; 
  6. rodzic (opiekun) często nie potrafi podać miejsca, w którym aktualnie przebywa małoletni; 
  7. rodzic (opiekun) jest apatyczny, pogrążony w depresji;
  8. rodzic (opiekun) zachowuje się agresywnie; 
  9. rodzic (opiekun) ma zaburzony kontakt z rzeczywistością np. reaguje nieadekwatnie do sytuacji; 
  10. wypowiada się niespójnie; 
  11. rodzic (opiekun) nie ma świadomości lub neguje potrzeby małoletniego;
  12. rodzic (opiekun) faworyzuje jedno z rodzeństwa;
  13. rodzic (opiekun) przekracza dopuszczalne granice w kontakcie fizycznym lub werbalnym;
  14. rodzic (opiekun) nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 3. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy szkoły podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania stosownej pomocy. 
 4. Pracownicy szkoły monitorują sytuację i dobrostan ucznia.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA UCZNIA PRZEZ PRACOWNIKA, OSOBĘ TRZECIĄ, INNEGO UCZNIA LUB OPIEKUNA

 

§ 11.

 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia przez osoby trzecie, związane ze szkołą tj. pracownicy szkoły, wolontariusze, organizacje i firmy współpracujące ze szkołą:
  1. jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia uczniowi bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Osoba podejrzewająca krzywdzenie ucznia przez pracownika szkoły zgłasza problem pedagogowi, psychologowi i dyrektorowi placówki. Psycholog lub pedagog podejmują działania w celu zbadania sprawy: rozmowa z dzieckiem  i sporządzają notatkę (załącznik nr 3). Dyrektor przeprowadza rozmowę  z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia, przekazanie uwag, poznanie wersji wydarzeń. Jeżeli rozmowy z dzieckiem potwierdzą krzywdzenie dziecka, dyrektor powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o zdarzeniu. Ze spotkania  z rodzicami sporządza notatkę służbową.  Dyrektor  szkoły po potwierdzeniu informacji, podejmuje działania zmierzające do ukarania pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, dyrektor niezwłocznie powiadamia policję lub prokuraturę.
  2. jeśli pracownik zauważy inne niepokojące zachowania wobec uczniów np. krzyki, niestosowne komentarze zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo ucznia  i odseparować go od osoby podejrzanej o krzywdzenie. Poinformować  dyrektora, aby mógł przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, a w razie konieczności zakończyć współpracę.
 2. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia przez osobę nieletnią:
  1. jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia uczniowi bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby

stwarzającej zagrożenie.  

  1. Jeżeli stan małoletniego będącego ofiarą krzywdzenia, wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub życia, dyrektor lub inny pracownik szkoły wzywa pomoc medyczną, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych.
  2. Jeżeli akty agresji i przemocy nie są incydentalne, psycholog lub pedagog szkolny, pedagog specjalny przeprowadzają rozmowę z krzywdzonym dzieckiem i wyjaśniają, gdzie, kiedy dochodzi do zdarzeń, jaka jest ich częstotliwość, rozmawiają także ze sprawcą/ sprawcami oraz z ewentualnymi świadkami zdarzeń w celu zaprzestania zjawiska. Sporządzają notatkę, opracowują działania naprawcze. W przypadku braku poprawy dyrektor powiadamia lokalny sąd rodzinny, wysyłając wniosek o wgląd  w sytuację rodziny ( załącznik 4 ).
  3. Z uczniami, którzy byli świadkami przemocy, psycholog lub pedagog szkolny, specjalny omawia przebieg zdarzenia tak, by wskazać w rozmowie, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak reagować na krzywdzenie i komu zgłaszać, gdy dochodzi do takiego krzywdzenia. 
  4. Małoletniego będącego sprawcą przemocy obejmuje się stałą opieką i kontrolą wychowawcy lub pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego i psychologa. Nawiązuje się współpracę z rodzicami/ opiekunami ucznia. 
  5. Jeżeli akt agresji/ przemocy ma znamiona czynu karalnego stosowana jest procedura przewidziana przez prawo. Działania te  i monitoruje psycholog lub pedagog szkolny lub pedagog specjalny we współpracy z dyrektorem szkoły. 
  6. W przypadku, gdy sprawca agresji/ przemocy jest nieznany, dyrektor, psycholog, pedagog szkolny/ specjalny po rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego małoletniego o możliwości zawiadomienia policji lub sam zawiadamia policję.
 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia przez jego opiekuna:
  1. jeśli pracownik podejrzewa, że uczeń doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony opiekuna, zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo ucznia. Ponadto zawiadamia dyrekcję, aby przeprowadziła rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami ucznia. Sporządza notatkę. Informuje o możliwości udzielenia wparcia psychologicznego. W przypadku braku współpracy opiekuna lub powtarzającej się przemocy, zobowiązany jest do powiadomienia właściwego ośrodka pomocy społecznej (na piśmie lub mailowo), jednocześnie składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny;
  2. jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni jest zaniedbany lub jego opiekun jest niewydolny wychowawczo, powinien zadbać o bezpieczeństwo ucznia. Powinien powiadomić dyrekcję oraz porozmawiać z opiekunem, proponując mu możliwość wsparcia psychologicznego oraz możliwości wsparcia materialnego. Jeśli sytuacja ucznia się nie poprawi, zobowiązany jest zawiadomić ośrodek pomocy społecznej.
 2. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia cyberprzemocy:
  1. nauczyciel lub inna osoba posiadająca wiedzę o zdarzeniu informuje o tym fakcie psychologa/pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy/ grupy i dyrektora szkoły.
  2. osoba, której zgłoszono zdarzenie zobowiązana jest:
  1. zebrać wszelkie możliwe informacje na temat zdarzenia, porozmawiać  z poszkodowanym uczniem (wsparcie psychiczne, porada), 
  2. porozmawiać ze sprawcą, ustalić okoliczności zajścia, 
  3. zobowiązać ucznia do zaprzestania zachowań, które mają charakter przemocowy oraz zobowiązać do usunięcia obraźliwych materiałów z sieci (po zabezpieczeniu dowodów), 
  4. powiadomić Opiekunów poszkodowanego ucznia o zdarzeniu, 
  5. powiadomić Opiekunów sprawcy o zajściu, 
  6. omówić z Opiekunami zachowanie dziecka, zaproponować uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną (tak poszkodowanemu, jak i sprawcy) jeżeli jest taka potrzeba, 
  7. w przypadku, gdy sprawca nie stosuje się do ustaleń i nadal krzywdzi inne osoby, dyrektor podejmuje stosowne działania prawne, 
  8. w przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany, dyrektor, wychowawca lub pedagog szkolny po rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia o możliwości zawiadomienia policji.

 

§ 12.

 1. W każdym przypadku zauważenia krzywdzenia ucznia należy uzupełnić Kartę Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 5.
 2. Kartę załącza się do akt osobowych małoletniego. W przypadku podejrzeń wobec pracownika, również do akt osobowych pracownika szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ 5 ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

 

§ 13.

Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dna 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. pracownik szkoły ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem;
 2. dane osobowe ucznia są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów; 
 3. pracownik szkoły jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ucznia  i udostępnienia tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego.

 

§ 14.

Pracownik szkoły może wykorzystać informacje o uczniu w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości ucznia oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację ucznia.

 

§ 15.

 1. Pracownik szkoły nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o małoletnim ani  o jego opiekunie.
 2. Pracownik szkoły, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się 

z opiekunem małoletniego i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik szkoły podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna małoletniego.

 1. Pracownik szkoły nie kontaktuje przedstawicieli mediów z małoletnim, nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie małoletniego lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik szkoły jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

§ 16.

 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia szkoły. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
 2. Dyrektor szkoły, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikowi przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego  w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie szkoły uczniów.

 

 

ROZDZIAŁ 6 ZASADY OCHRONY WIZERUNKU UCZNIA

 

§ 17.

Pracownicy szkoły uznając prawo ucznia do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku ucznia.

 

§ 18.

 1. Pracownikowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku ucznia (tj. filmowanie, fotografowanie) na terenie szkoły bez pisemnej zgody opiekuna małoletniego.
 2. W celu uzyskania zgody opiekuna małoletniego na utrwalanie wizerunku ucznia, pracownik szkoły może skontaktować się z opiekunem małoletniego i ustalić procedurę uzyskania zgody.
 3. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna małoletniego bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 4. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku małoletniego nie jest wymagana.

 

§ 19.

 1. Upublicznienie przez pracownika szkoły wizerunku ucznia utrwalonego w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna ucznia.
 2. Przed utrwaleniem wizerunku małoletniego należy ucznia oraz opiekuna poinformować  o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.pl) w celach promocyjnych.

 

 

ROZDZIAŁ 7

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z DOSTĘPEM DO

SIECI INTERNET. PROCEDURY OCHRONY UCZNIÓW PRZED TREŚCIAMI

SZKODLIWYMI I ZAGROŻENIAMI W SIECI INTERNET ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE

 

§ 20.

 1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju;
 2. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w Szkole Podstawowej w Polanie:
  1. Szkoła zapewnia personelowi i uczniom możliwość korzystania z Internetu w czasie trwania zajęć oraz poza nimi;
  2. sieć szkolna jest monitorowania;
  3. sieć szkolna jest zabezpieczona hasłem dostępu. Za zabezpieczenie sieci  odpowiada osoba wyznaczona przez dyrektora. Do zadań tej osoby należy między innymi:
   1. zabezpieczenie sieci szkolnej przed niebezpiecznymi teściami,
   2. instalacja oraz aktualizacja oprogramowania,
   3. przynajmniej raz w miesiącu sprawdzanie, czy na komputerach z dostępem  do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić kto korzystał  z komputera w czasie ich wprowadzenia. Informację o uczniu, który korzystania  z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje dyrektorowi, który aranżuje dla ucznia rozmowę  z psychologiem lub pedagogiem na temat bezpieczeństwa w Internecie. Jeżeli  w wyniku przeprowadzonej rozmowy psycholog/pedagog uzyska informacje, że uczeń jest krzywdzony, podejmuje działania opisane w procedurze interwencji;
  4. w przypadku użytkowania sprzętu z dostępem do Internetu pod nadzorem pracownika szkoły na on obowiązek informowania małoletnich o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu;
  5. w szkole prowadzone sią cykliczne działania  profilaktyczne z zakresu zasad bezpiecznego korzystania z Internetu; 6)  szkoła ma obowiązek zapewnienia materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

 

ROZDZIAŁ 8

ZASADY USTALENIA PLANU WSPARCIA UCZNIA PO UJAWNIENIU KRZYWDY

 

§ 21.

 1. Pomimo zastosowania procedury interwencji, dyrekcja tworzy grupę wsparcia dla pokrzywdzonego ucznia.
 2. W skład grupy każdorazowo wchodzi wychowawca oddziału, psycholog szkolny, pedagog szkolny.
 3. Grupa może poszerzyć się do większej liczby specjalistów w zależności od doznanej krzywdy.
 4. Grupa wsparcia spotyka się celem ustalenia jaka pomoc uczniowi będzie niezbędna od razu oraz w dalszej perspektywie czasu.
 5. Grupa wsparcia tworzy IPD (Indywidualny Plan Działania), który stanowi dokument zapisany i przechowywany w aktach ucznia.
 6. IPD zawiera przede wszystkim informacje o podjętych działaniach, plan spotkań ze specjalistami/opiekunami/nauczycielami oraz przypuszczalny czas trwania wsparcia.
 7. Wnioski ze spotkań z pedagogiem i psychologiem szkolnym stanowią dane wrażliwe

uczniów i nie są dołączane do IPD, wyjątek stanowi sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia ucznia (np. o planowanym samobójstwie).

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 9 PROCEDURY OKREŚLAJĄCE ZAKŁADANIE „NIEBIESKIE KARTY”

 

§ 22.

 1. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez szkołę, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.
 2. Jeśli do jakiegokolwiek pracownika w szkole przyjdzie uczeń i zgłosi, iż wobec niego stosowana jest przemoc pracownik ten powinien wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Każde powzięcie informacji o zaistnieniu przemocy nakazuje rozpocząć działania.
 3. Procedura „Niebieskie Karty” stosowana jest każdorazowo w sytuacjach podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia ucznia opisanych w rozdziale 3.
 4. Procedura „Niebieskie Karty” stanowi oddzielny dokument Szkoły Podstawowej w Polanie.
 5. Procedurę „Niebieskie Karty” stanowi załącznik nr 4 niniejszych standardów.

 

ROZDZIAŁ 10 ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDU OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ

ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE

PERSONELU SZKOŁY DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

 

§ 23.

 1. Procedura aktualizowania standardu odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 2. Dyrektor Szkoły wyznacza osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich.
 3. Osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły monitoruje realizację standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany w standardach prowadząc równocześnie rejestr zgłoszeń i proponowanych zmian.
 4. Osoba odpowiedzialna za realizację standardu zobowiązana jest do przeprowadzania wśród pracowników szkoły (przynajmniej raz w roku) ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego standardu.
 5. Po przeprowadzonej ankiecie, osoba odpowiedzialna opracowuje wypełnione ankiety oraz sporządza z nich raport, który przedstawia dyrektorowi szkoły.
 6. W ankiecie pracownicy szkoły mogą proponować zmiany standardów oraz wskazywać naruszenia standardów w szkole.
 7. Dokonując monitoringu standardów, dyrektor szkoły może wyznaczyć osobę do przeprowadzenia ankiety wśród uczniów, dotyczącej świadomości małoletnich z form pomocy realizowanych przez szkołę. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 6 do niniejszego standardu.
 8. Osoba odpowiedzialna za realizację standardu może powołać zespół koordynujący, jeśli uzna, że taki zespół przyczyni się do lepszej realizacji standardów bądź pozwoli na szybsze reagowanie w sytuacji, gdy Standardy Ochrony Małoletnich będą wymagały aktualizacji.
 9. W razie konieczności opracowuje zmiany w obowiązującym standardzie i daje je do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
 10. Dyrektor wprowadza do standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom szkoły nowe brzmienie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

 

ROZDZIAŁ 11 ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICÓM I UCZNIOM STANDARDÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA

 

§ 24.

 1. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest dokumentem szkoły ogólnodostępnym dla personelu szkoły, uczniów oraz ich opiekunów.
 2. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej szkoły, bibliotece szkolnej oraz pokoju nauczycielskim.
 3. Dokument omawiany jest na pierwszym zebraniu z opiekunami w danym roku szkolnym

(chyba, że ulegnie zmianie, wówczas omawiany jest również na pierwszym z zebrań odbywającym się po wprowadzeniu zmian).

 1. Nauczyciel daje opiekunowi do podpisania oświadczenie, że zapoznał się ze standardami. opiekun w oświadczeniu może zaproponować swoje sugestie. Jeśli takie się pojawią, nauczyciel przekazuje je osobie odpowiedzialnej za realizację standardu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszych standardów.
 2. Nauczyciele, wychowawcy na lekcji wychowawczej mają obowiązek zapoznania uczniów ze standardami oraz omówienia ich w taki sposób, aby uczniowie mogli go zrozumieć niezależnie od wieku i sprawności intelektualnej.

 

 

 

ROZDZIAŁ 12 MONITORING STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

 

§ 25.

 1. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem jest szkolny Rzecznik Praw Ucznia.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji standardów i za reagowanie na sygnały naruszenia standardów oraz za proponowanie zmian  w Standardach Ochrony Małoletnich.
 3. Szczegółowy opis „Standardów Ochrony Małoletnich” stanowi załącznik nr 8.

 

ROZDZIAŁ 13 ZAPISY KOŃCOWE

 

§ 26.

 1. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników szkoły, uczniów i ich opiekunów, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, jak również poinformowanie rodziców uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 3. Dokumentacja funkcjonująca w Szkole Podstawowej w Polanie współtworząca politykę ochrony dzieci:
 1. Statut Szkoły;
 2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
 3. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI I ZOBOWIĄZANIU  DO PRZESTRZEGANIA PODSTAWOWYCH  ZASAD  OCHRONY MAŁOLETNICH

 

......................................................................... 

miejscowość, data 

 

 

Ja, .......................................................................... nr PESEL......................................................

oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej  i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

......................................................................... 

                                     Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIU ZASAD ZAWARTYCH

W STANDARDACH OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANIE

 

 

 

......................................................................... 

(miejscowość, data)                   

 

 

 

 

Ja, .......................................................................... nr PESEL...................................................... 

oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Małoletnich stosowanymi  w Szkole Podstawowej w Polanie oraz deklaruję, że będę ich przestrzegać. 

 

 

 

......................................................................... 

(podpis)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

……………………………

(miejscowość, data)

 

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

 

Prokuratura Rejonowa w        

………………………………..

                                                                                                                                        (właściwa     ze     względu     na   

                                                                                                                                        miejsce                       popełnieni

przestępstwa)

 

Zawiadamiający:

………………………………………………………………………

imię i nazwisko lub nazwa instytucji

……………………………………………………………………… reprezentowana przez

………………………………………………………………………

adres do korespondencji

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

…………………….  (imię i nazwisko, data urodzenia) przez …………………….( dane domniemanego sprawcy)

Uzasadnienie

W trakcie wykonywania przez............................... (imię i nazwisko pracownika) czynności służbowych – (wpisać jakich) z…………..…………… (imię i nazwisko małoletniego) uczeń ujawnił treści dotyczące relacji z………. oraz zachowań o charakterze……………... 

Zgodnie z powyższym oraz troską o  dobro i bezpieczeństwo dziecka, wnoszę o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

 

Osoby do kontaktu: 

imię i nazwisko, telefon, e-mail

 

…………………………………. podpis osoby zgłaszającej Załącznik nr 4

 

WNIOSEK DO SĄDU O WGLĄD W SYTUACJĘ RODZINY

 

 

……………….., dnia r.

 

 

Sąd Rejonowy w

…………………………………..

Wydział Rodzinny i Nieletnich (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka) Wnioskodawca:

 

………………………………..

imię i nazwisko lub nazwa instytucji

………………………………………

Reprezentowana przez

………………………………………

adres do korespondencji

 

 

Uczestnicy postępowania

……………………………………………………………………… imiona i nazwisko rodziców

………………………………………………………………………            adres zamieszkania

………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

 

 

 

Wnoszę o wgląd w sytuację małoletniego ..........................................(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) i wydanie odpowiednich zarządzeń wychowawczo- opiekuńczych.

 

Uzasadnienie wniosku:

 

Opis sytuacji:

…………………………………………………………………………………………………...

 

Wniosek o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego i ewentualne wsparcie rodziców jest uzasadniony.

Osoby do kontaktu:……………………………………………………………………………...                    (imię i nazwisko, telefon, e-mail)

 

……………………………… podpis wnioskodawcy

 Załącznik  nr 5

 

 

KARTA INTERWENCJI OBOWIĄZUJĄCA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANIE

Imię i nazwisko ucznia

Przyczyna interwencji  (forma krzywdzenia)

 

Osoba zgłaszająca interwencję

 

Opis działań podjętych przez personel/pedagoga/psychologa

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

Spotkania z opiekunami małoletniego

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

Forma podjętej interwencji

Zawiadomienie policji.

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa.

Wniosek o wgląd w sytuację rodziny.

Inny rodzaj interwencji. Jaki?

Dane dotyczące interwencji

(nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data

interwencji

 

 

Wyniki interwencji: działania organów sprawiedliwości,

działania szkoły, działania

rodziców

Data

Działanie

 

 

 

          

Załącznik nr 6

NIEBIESKA KARTA - PROCEDURY, REALIZACJI   W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANIE

 

Procedura "Niebieskie Karty" - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

 1. Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia  i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. 
 2. Od 28.09.2023 obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870). 
 3. Typy przemocy w rodzinie: 
  1. przemoc fizyczna; 
  2. przemoc emocjonalna; 
  3. zaniedbywanie; 
  4. wykorzystanie seksualne; 
  5. małoletni świadkiem przemocy. 
 4. Procedura „Niebieskie Karty” nakłada na szkołę określone zadania w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy domowej, jeżeli np. uczeń: ma ślady przemocy fizycznej – ślady uderzeń, oparzeń, siniaki, rany, często zdarzające się opuchlizny, złamania, zwichnięcia itd. 
 5. Ma ślady przemocy psychicznej – moczenie, nadmierna potliwość, bóle, zaburzenia mowy związane z napięciem nerwowym itd., Przejawia trudności w nawiązywaniu kontaktu, ma niską samoocenę, wycofanie, lęki, depresję, płaczliwość, zachowania destrukcyjne, agresję, apatię, nieufność, uzależnianie się od innych, zastraszenie, unikanie rozmów itd. 
 6. Ma brudny strój, nieodpowiedni do pory roku, rozwój, wzrost i wagę nieadekwatne do wieku, nie korzysta z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby itd. Karta stanowi ważny element w walce z przemocą w rodzinie, ponieważ dokumentuje sytuacje pokrzywdzonego ucznia i stanowi dowód w postępowaniu przygotowawczym i ewentualnej sprawie karnej o znęcanie się.  
 7. Rozpoznanie przemocy w rodzinie i wypełnienie „Niebieskie Karty” to początek procesu wspierania ofiary przemocy. 
 8. Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywające się na podstawie procedury „Niebieskie karty” nie wymaga zgody ucznia dotkniętego przemocą. 
 9. Wszczęcie procedury na terenie szkoły następuje przez wypełnienie formularza Niebieska karta” – A w obecności ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa takiemu uczniowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

 

 1. „Niebieskie Karty” zakłada nauczyciel- wychowawca, który stwierdza, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy (decyzję o założeniu „Niebieskie Karty” warto podjąć po konsultacjach z innymi nauczycielami). 
 2. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”  w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec niepełnoletniego ucznia, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. 
 3. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec małoletniego są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem ucznia przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.  
 4. Działania z udziałem ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą  w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności pedagoga szkolnego lub psychologa. 
 5. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta –B”. 
 6. W przypadku, gdy przemoc w rodzinie dotyczy niepełnoletniego ucznia, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie (formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).  
 7. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego. 

          

Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów

…………………………….………………………….. 

                                                                                                                              (miejscowość, data)                            

 

 

„NIEBIESKA KARTA – A”

W ZWIĄZKU Z POWZIĘCIEM UZASADNIONEGO PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ LUB W WYNIKU ZGŁOSZENIA PRZEZ ŚWIADKA

PRZEMOCY DOMOWEJ USTALA SIĘ, CO NASTĘPUJE:

 

 1. DANE OSOBY/OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ 

 

Dane

Osoba 1 doznająca przemocy domowej

Osoba 2 doznająca przemocy domowej

Osoba 3 doznająca przemocy domowej

Małoletni (Tak/Nie) 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Imiona rodziców 

 

 

 

Wiek 

 

 

 

PESEL 

 

 

 

Nazwa i adres miejsca pracy/nazwa i adres placówki oświatowej do której uczęszcza małoletni 

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania

Kod pocztowy 

 

 

 

Miejscowość 

 

 

 

Gmina 

 

 

 

Województwo 

 

 

 

Ulica 

 

 

 

Nr domu/ nr lokalu 

 

 

 

Telefon lub adres email 

 

 

 

Adres miejsca pobytu (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania)

Kod pocztowy 

 

 

 

Miejscowość 

 

 

 

Gmina 

 

 

 

Województwo 

 

 

 

Ulica 

 

 

 

Nr domu/ nr lokalu 

 

 

 

Stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub rodzaj relacji z osobą stosującą przemoc domową (np. żona, partner, były partner, córka, pasierb, matka, teść)

 

 1. LICZBA MAŁOLETNICH W ŚRODOWISKU DOMOWYM, W KTÓRYM

PODEJRZEWA SIĘ STOSOWANIE PRZEMOCY DOMOWEJ ………………..

 

 1. DANE OSOBY/OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ  

 

Dane

Osoba 1 stosująca przemoc domową

Osoba 2 stosująca przemoc domową

Imię i nazwisko  

 

 

Imiona rodziców  

 

 

Wiek  

 

 

PESEL

 

 

Adres miejsca zamieszkania:   

Kod pocztowy  

 

 

Miejscowość  

 

 

Gmina  

 

 

Województwo  

 

 

Ulica   

 

 

Nr domu/nr lokalu  

 

 

Telefon lub adres e-mail  

 

 

Adres miejsca pobytu (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania):    

Kod pocztowy  

 

 

Miejscowość  

 

 

Gmina  

 

 

Województwo  

 

 

Ulica   

 

 

Nr domu/nr lokalu  

 

 

Sytuacja zawodowa, w tym nazwa i adres miejsca pracy  

 

 

Stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub rodzaj relacji z osobą doznającą przemocy domowej:  (np. żona, była żona, partner, były partner, córka, pasierb, matka, teść)

 

           IV.      OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC DOMOWĄ ZACHOWYWAŁA SIĘ  

W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):  

 

Osoby/formy przemocy domowej

Osoba 1 stosująca przemoc

Osoba 2 stosująca przemoc

wobec

osoby 1

doznając

ej

przemocy

wobec

osoby 2

doznając

ej

przemocy

wobec

osoby 3

doznając

ej

przemocy

wobec

osoby 1

doznając

ej

przemocy

wobec

osoby 2

doznając

ej

przemocy

wobec

osoby 3

doznając

ej

przemocy

Przemoc

fizyczna3)    bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne   

(wymień jakie)   

 

 

 

 

 

 

Przemoc

psychiczna3)  izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie,  krytykowanie, poniżanie i inne  

 

 

 

 

 

 

 

(wymień jakie)   

 

 

 

 

 

 

Przemoc

seksualna3)  zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne (wymień jakie)   

 

 

 

 

 

 

Przemoc ekonomiczna3)  niełożenie na utrzymanie osób, wobec których

istnieje taki obowiązek,   niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych oraz ich sprzedawanie i inne (wymień

jakie)   

 

 

 

 

 

 

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej3) 

 

 

 

 

 

 

 

wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają, i inne (wymień jakie)   

 

 

 

 

 

 

Inne3) zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych  potrzeb biologicznych,  psychicznych i innych,   niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów

 

 

 

 

 

 

domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawnoś ci lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji  psychotropowych

lub leków i inne   (wymień jakie)  

 

 

 

 

 

 

3)podkreślić rodzaje zachowań   

 

 1. CZY       OSOBA          DOZNAJĄCA           PRZEMOCY DOMOWEJ    ODNIOSŁA

USZKODZENIA CIAŁA?   (TAK/NIE)

 

Osoba 1 doznająca przemocy

Osoba 2 doznająca przemocy

Osoba 3 doznająca przemocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. CZY       W        ŚRODOWISKU        DOMOWYM BYŁA             W        PRZESZŁOŚCI

REALIZOWANA PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?  

 tak (kiedy? ........................gdzie? ....…......................)

 nie 

 nie ustalono  

 1. CZY W ŚRODOWISKU DOMOWYM AKTUALNIE JEST REALIZOWANA PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?  

              tak                     

              nie                     

 nie ustalono  

 1. CZY OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC DOMOWĄ POSIADA BROŃ PALNĄ? 

              tak                     

              nie                     

 nie ustalono  

 1. CZY       OSOBA          DOZNAJĄCA           PRZEMOCY DOMOWEJ    CZUJE            SIĘ

BEZPIECZNIE?  (TAK/NIE)

 

Osoba 1 doznająca przemocy

Osoba 2 doznająca przemocy

Osoba 3 doznająca przemocy

 

 

 

 

 

 

 

 1. ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ 

 ustalono – wypełnij tabelę   

 nie ustalono  

 

Dane

Świadek 1

Świadek 2

Świadek 3

Imię i nazwisko  

 

 

 

Wiek  

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania:                           

 

 

Kod pocztowy  

 

 

 

Miejscowość  

 

 

 

Gmina  

 

 

 

Województwo  

 

 

 

Ulica   

 

 

 

Nr domu/nr lokalu 

 

 

 

Telefon lub adres email  

 

 

 

Stosunek świadka do osób, wobec których są podejmowane działania w ramach procedury

„Niebieskie Karty”  

(np. członek rodziny, osoba obca)

 

 1. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PODJĘTE WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ

PRZEMOC DOMOWĄ (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X): 

 

 

Działanie

Osoba 1 stosująca przemoc

Osoba 2 stosująca przemoc

Badanie na zawartość alkoholu (wynik)  

 

 

Doprowadzenie do wytrzeźwienia  

 

 

 

Doprowadzenie do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych   

na podstawie art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.)  

 

 

na podstawie art. 244 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z

2022 r. poz. 1375,  z późn. zm.)  

 

 

Zatrzymanie w izbie zatrzymań jednostki organizacyjnej Żandarmerii

Wojskowej  

 

 

Powiadomienie organów ścigania  

 

 

Wydanie     nakazu     natychmiastowego      opuszczenia        wspólnie

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia  

 

 

Wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia  

 

 

Zakaz zbliżania się osoby stosującej przemoc domową do osoby dotkniętej taką przemocą na określoną w metrach odległość  

 

 

Zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową  

 

 

Zakaz wstępu i przebywania osoby stosującej przemoc na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej i artystycznej, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową  

 

 

Zakaz wstępu i przebywania osoby stosującej przemoc w miejscach pracy osoby doznającej przemocy domowej  

 

 

Zawiadomienie komórki organizacyjnej Policji, właściwej w spawach wydawania pozwolenia na broń, o wszczęciu procedury „Niebieskie

Karty”  

 

 

Odebranie broni palnej, amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni  

 

 

Poinformowanie o prawnokarnych    konsekwencjach         stosowania przemocy domowej  

 

 

Inne (wymień jakie?)  

 

 

 

 1. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PODJĘTE WOBEC OSOBY DOZNAJĄCEJ

PRZEMOCY DOMOWEJ (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X): 

 

 

Działanie

Osoba 1 doznająca przemocy

Osoba 2 doznająca przemocy

Osoba 3 doznająca przemocy

Udzielono pomocy ambulatoryjnej  

 

 

 

Przyjęto na leczenie szpitalne  

 

 

 

Wydano zaświadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała   

 

 

 

Zapewniono schronienie w placówce całodobowej  

 

 

 

Zabezpieczono małoletniego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia  

 

 

 

Powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletniego  

 

 

 

Przekazanie formularza „Niebieska Karta – B” 

 

 

 

Inne (wymień jakie?)  

 

 

 

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

XIV. WSZCZĘCIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” NASTĄPIŁO PRZEZ  

(zaznacz w odpowiednim miejscu znak X): 

Pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej  

 

Funkcjonariusza Policji  

 

Żołnierza Żandarmerii Wojskowej  

 

Pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej  

 

Asystenta rodziny  

 

Nauczyciela  

 

Osobę wykonującą zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego  

 

Przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  

 

Pedagoga, psychologa lub terapeutę, będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  

 

..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby wypełniającej formularz „Niebieska Karta – A”)

 

 

 

………………………………..………………………………………….…

                               (data wpływu formularza, podpis członka Zespołu Interdyscyplinarnego)               

          

„NIEBIESKA KARTA – B” INFORMACJA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

CO TO JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

 

Są to różne działania podejmowane w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia stosowania przemocy domowej na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem procedury „Niebieskie Karty” jest zatrzymanie przemocy domowej i udzielenie pomocy i wsparcia Tobie i Twoim najbliższym. Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji zostanie przekazana do grupy diagnostycznopomocowej. Więcej informacji na temat dalszych działań uzyskasz podczas spotkania z członkami tej grupy, na które zostaniesz zaproszona(y). W trakcie procedury członkowie grupy będą kontaktować się także z osobą, która przemoc stosuje.  

 

CO TO JEST PRZEMOC DOMOWA?   

 

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: 

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, 
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, 
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia lub krzywdę, 
 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, 
 5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

KTO MOŻE BYĆ OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ?   

 

 1. małżonek, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (np. dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo i ich małżonkowie,  
 2. wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie, 
 3. rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie, 
 4. osoba pozostająca w stosunku przysposobienia i jej małżonek oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie, 
 5. osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie, 
 6. osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo  i ich małżonkowie,   
 7. osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 8. małoletni.  

 

NAJCZĘSTSZE FORMY PRZEMOCY DOMOWEJ:  

 

Przemoc fizyczna: bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne. 

Przemoc psychiczna: izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie  i inne. 

Przemoc seksualna: zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne. 

Przemoc ekonomiczna: niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie i inne. 

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają i inne.   

Inny rodzaj zachowań: zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków  i inne. 

 

 

 

WAŻNE

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś  z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie! 

 

Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej.  

 

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Pomogą Ci:  

 

 1. Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych. 
 2. Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości. 
 3. Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie  i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia  w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy. 
 4. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych. 
 5. Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną. 
 6. Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych. 
 7. Placówki ochrony zdrowia – np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach. 
 8. Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu. 
 9. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej. 

 

 

WYKAZ PLACÓWEK FUNKCJONUJĄCYCH NA TWOIM TERENIE, UDZIELAJĄCYCH POMOCY I WSPARCIA OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Uwaga: (dane wprowadza zespół interdyscyplinarny): 

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji

Adres instytucji/ organizacji

Telefon

Adres e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŻESZ ZADZWONIĆ DO:   

 

 1. Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska

Linia" tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800–2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200  w języku rosyjskim. 

 1. Dyżur prawny tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę  w godzinach 1800–2200). 
 2. Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Członkowie rodzin  z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.  
 3. Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami  w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym. 
 4. Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie  w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat). 

          

 

Załącznik nr 7

 

 

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANIE

 

Lp.

Odpowiedz na poniższe pytania

Tak

Nie

1.

Czy znasz standardy ochrony uczniów obowiązujące w naszej Szkole? 

 

 

2.

Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Małoletnich”  w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej ? 

 

 

3.

Czy uważasz, że potrafisz rozpoznać syndromy krzywdzonego ucznia? 

 

 

4.

Czy wiesz w jaki sposób zareagować na symptomy krzywdzenia ucznia? 

 

 

5.

Czy zaobserwowałeś naruszenie zasad określonych w Standardach oraz w pozostałych regulaminach i procedurach przez innego pracownika? 

 

 

6.

Czy masz uwagi / sugestie / przemyślenia związane z funkcjonującymi w Szkole „Standardami Ochrony Małoletnich”?

(Jeżeli tak, opisz je w tabeli poniżej) 

 

 

7.

Czy jakieś działanie związane z przyjęciem Standardów jest odbierane jako trudne lub niechętnie podchodzisz do jego realizacji z innych powodów? 

 

 

 

JEŚLI NA KTÓREŚ Z PYTAŃ W ANKIECIE MONITORING STANDARTÓW 

ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK

NAPISZ: Jakie zasady zostały naruszone?  

 

 

 

 

NAPISZ: Jakie działania podjąłeś?

 

 

 

 

NAPISZ: Czy masz jakieś sugestie lub propozycję poprawy obowiązujących standardów? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8

 

 

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANIE

 

Lp.

Odpowiedz na poniższe pytania

Tak

Nie

1.

Czy znasz standardy ochrony uczniów obowiązujące w naszej Szkole?

 

 

2.

Czy w sytuacji doświadczenia przemocy, krzywdy wiesz do kogo możesz się zwrócić, aby uzyskać pomoc?

 

 

3.

Czy znalazł się ktoś, kto pomógł Ci i udzielił pomocy?

 

 

4.

Czy byłaś świadkiem, gdy stosowano agresję/przemoc wobec kogoś

innego? (Jeżeli  tak, opisz poniżej tabeli jak zareagowałeś / zareagowałaś?)

 

 

5.

Czy w Twojej klasie istnieje problem przemocy lub agresji?

 

 

 

          

Załącznik nr 9

 

 

......................................................................... 

                                                                                                                                              (miejscowość, data)                 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANIE

 

 

 

 

Ja, ................................................................................................ 

 

oświadczam, że zapoznałam/em się ze „Standardami Ochrony Małoletnich” stosowanymi  w

Szkole Podstawowej w Polanie.

 

 

          

................................................................. 

                                                                                                                                              (podpis)                                    

 

 

          

Załącznik nr 10

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – są to konkretne spisane reguły, zasady,

praktyki, które gwarantują, że małoletni w Szkole są bezpieczni, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy  i rówieśników. Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie „Standardy Ochrony Małoletnich” przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa. 

 1. Szkoła posiada dokument „Standardy Ochrony Małoletnich”. 
 2. W dokumencie Standardów przed krzywdzeniem zapisane są: 
  1. procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia małoletniego lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu Szkoły oraz rówieśników; 
  2. zasady ochrony danych osobowych małoletniego, które określają sposób przechowywania  i udostępniania informacji o małoletnim oraz zasady ochrony wizerunku małoletniego które określają sposób jego utrwalania i udostępniania; 
  3. zasady dostępu małoletniego do Internetu oraz ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami; 
  4. zasady bezpiecznych relacji personelu Szkoły - małoletni, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z małoletnim. 
 3. Cały personel Szkoły, w tym wolontariusze oraz praktykanci, znają treść dokumentu Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem. 
 4. Zapisy zawarte w dokumencie „Standardów Ochrony Małoletnich” przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich pracowników Szkoły, w tym wolontariuszy oraz praktykantów. 
 5. Dyrekcja Szkoły wyznaczyła osobę (osoby) odpowiedzialną (odpowiedzialne) za monitoring realizacji Standardów Ochrony Małoletnich i jej rola oraz zadania są jasno określone. 
 6. W Szkole jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitoring bezpieczeństwa sieci komputerowej. 

          

Załącznik nr 11

 

IDENTYFIKACJA POTRZEB INFORMACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANIE

Obszar

Adresat

(np. nauczyciele, wychowawcy,

psycholog,

pedagog, rodzice)

Realizacja

(np. szkolenie wewnętrzne, e-

learning, szkolenie zewnętrzne, pogadanka)

Zasoby

Podstawowa wiedza dotycząca praw dzieci oraz ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem  

 

 

 

Identyfikacja ryzyka krzywdzenia; interwencja prawna  

 

 

 

Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia  

 

 

 

Formy pomocy dzieciom krzywdzonym  

 

 

 

Zagrożenia dzieci w

Internecie  

 

 

 

Narzędzia edukacji dzieci  

 

 

 

Wychowanie bez przemocy  

 

 

 

Przemoc rówieśnicza 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Polanie