Szkoła Podstawowa w Mazurach
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Mazurach

Mazury,19-411 Świętajno
e-mail: sp.mazury@sosedukator.pl.
tel. 875215124

Egzamin Ósmoklasistów 2020-ważne informacje

Szanowni Rodzice Ósmoklasistów,

we wtorek rozpoczynają się egzaminy ósmoklasistów.

 

 

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30 w strojach galowych oraz w maseczkach ochronnych. Zachowując od siebie dystans 2 metrów. Mają ze sobą legitymacje. Zostawiają w gabinecie dyrektora telefony komórkowe.. Telefony powinny być wyłączone i spakowane w małej torebce foliowej. Zostaną one zabezpieczone przez dyrektora szkoły. Następnie udają się do pod wyznaczoną salę  egzaminacyjną nr 1  ( sala chemiczno-fizyczna).  Losują numery ławek i wchodzą do sali. Mają przy sobie tylko dozwolone przybory ( nie wnoszą żadnych torebek, plecaków itp. ).

Przypomnę ogólne zasady dotyczące egzaminu.

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

Dzień

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

16 czerwca, wtorek

język polski

9:00

120 minut

17 czerwca, środa

matematyka

9:00

100 minut

18 czerwca, czwartek

język obcy nowożytny

9:00

90 minut

W przypadku uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do przedłużenia czasu pracy trwa odpowiednio:

– egzamin z języka polskiego- 180 minut

– egzamin z matematyki- 150 minut

– egzamin z języka obcego nowożytnego-  135 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Uczniowie mogą mieć ze sobą mała butelkę. Butelka wody powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na

stoliku  mogą  znajdować  się  wyłącznie  arkusze  egzaminacyjne,  materiały  i  przybory

pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE.

Uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować.

Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela.

Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu

egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.

W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali.

W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki.

Zostawia na ławce zamknięty arkusz. Czas jego nieobecności odnotowuje się w protokole.

Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali.

Jeżeli uczeń skończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

Jeżeli uczeń zakłócałby przebieg egzaminu, przewodniczący przerywa mu pracę i unieważnia egzamin.

Egzamin można również unieważnić, gdy uczeń

  • rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie
  • wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej
  • wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych   

Uczeń, któremu unieważniono egzamin, pisze go w terminie lipcowym.

Po rozdaniu arkuszy uczniowie:

– zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza

– sprawdzają kompletność arkusza tj. czy zawiera zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi

– czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony

– czy nr pesel na naklejkach jest prawidłowy

NIE WOLNO PODPISYWAĆ SIĘ NA ARKUSZU!

– wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Przewodniczący zespołu poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

                              Wyniki i zaświadczenia

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Życzę powodzenia na egzaminie

Agnieszka Droździel

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mazurach


© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Mazurach