Szkoła Podstawowa w Polanie
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Polanie

Polana 67, 38-710 Czarna
e-mail: sp.polana@sosedukator.pl
tel 724 484 402

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polanie

Zarządzenie 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polanie

z dnia 25 stycznia 2022r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć  w Oddziale Przedszkolnym

i Szkole Podstawowej w Polanie

 

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie & 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych

 

zarządzam, co następuje:

& 1.

1. Zawiesza sie na czas oznaczony  prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej** Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Polanie w okresie od 25.01.2022r. do dnia 28.01.2022r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów OP/SP w Polanie

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zadania Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Polanie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID_- 19 (Dz. U. poz. 493).

& 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły w Polanie.

& 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                    Dyrektor Szkoły

 

                                                                                                                                                           mgr Dominika Podstawska

 

 

 

** Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególnośći oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie  wszystkich  lub poszczególnych zajęć.

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Polanie