Szkoła Podstawowa w Polanie
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Polanie

Polana 67, 38-710 Czarna
e-mail: sp.polana@sosedukator.pl
tel 724 484 402

Wytyczne dotyczące  przeprowadzenia  egzaminu ósmoklasisty!

 

image.png


 

 Informacja dla uczniów i rodziców.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020r.

Egzaminy rozpoczynają o godz. 9:00.

16.06.2020r. (wtorek) egzamin z języka polskiego (czas trwania 120 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 180 min.)

17.06.2020r. (środa) egzamin z matematyki (czas trwania 100 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 150 min.)

18.06.2020r. (czwartek) egzamin z języka obcego nowożytnego (czas trwania 90 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 135 min.)

Uczniowie klasy 8 przychodzą do szkoły w każdym dniu egzaminu o godz. 8:25!

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.Zdający nie mogą  wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, itd.. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8.Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

10.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  2. b) wychodzi do toalety

  3. c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

13.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  W tym celu zostały przedstawione poniżej procedury związane z przyjazdem/przyjściem  do szkoły na egzamin, pobytem w szkole w trakcie egzaminu i opuszczeniem szkoły po zakończonym egzaminie.

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Procedury postępowania  przed rozpoczęciem egzaminu:

1 Uczniowie po przyjściu /przyjeździe do szkoły kierują się pojedynczo z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 m, do głównego wejścia.

2. Po wejściu do szkoły kierują się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej (sala nr 2).

3. Uczniowie nie zbierają się przed salą egzaminacyjną, podchodząc pojedynczo, po wylosowaniu przez członka komisji numeru stolika, zajmują wyznaczone miejsca.

4. Pozostałe czynności organizacyjne przeprowadzają członkowie komisji wewnątrz sali.

Procedury postępowania  po zakończonym egzaminie:

1.Po zakończonym egzaminie uczniowie pojedynczo, zachowując dystans co najmniej 1,5m, opuszczają salę egzaminacyjną i kierują się do swojego miejsca zamieszkania .

Nie gromadzą się przed budynkiem szkolnym!

 


© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Polanie