Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej

Paproć Duża 53,18-205 Szumowo
e-mail: sp.paprocduza@sosedukator.pl.
tel.864768698

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/UCZNIA

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

COVID-19 U DZIECKA/UCZNIA

obowiązująca w Szkole Podstawowej/ Przedszkolu w Paproci Dużej

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników przedszkola/szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola/szkoły

Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w przedszkolu/szkole w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia przebywającego w przedszkolu/szkole.
 2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób, może być też oddzielone parawanem.
 3. Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane.
 4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).
 5. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci/uczniów i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w przedszkolu/szkole dziecka/ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.
 6. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
 8. Notatka zawiera następujące informacje:
 1. a) datę, b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, c) godzinę powiadomienia rodziców, d) opis przebiegu działań.
 1. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji przedszkola/szkoły.
 2. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola/szkoły opiekujący się dzieckiem

 1. Jeśli pracownik przedszkola/szkoły zauważy u dziecka/ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko/ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.
 2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola/szkoły. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).
 3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem/uczniem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.
 4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie / uczniami w klasie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci / pozostałych uczniów i zadbać, by:
 1. umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją,
 2. jeśli to możliwe, przeszły/przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia przedszkola/szkoły lub na wyszły/wyszli na zewnątrz budynku przedszkola/szkoły.
 1. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.
 2. Po umieszczeniu dziecka/ucznia w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola/szkoły.
 3. Odbiór dziecka/ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka/ucznia obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.

Przekazanie dziecka/ucznia rodzicom (prawnym opiekunom)

  1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia domofonem do przedszkola/szkoły i poinformowania o gotowości odbioru dziecka z przedszkola/szkoły. Pracownikowi odbierającemu domofon, rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.
  2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka/ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku przedszkola/szkoły.
  3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika przedszkola/szkoły, który się nim opiekował w izolatce.
  4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko/ucznia z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka/ucznia (np. przedsionka przedszkola/szkoły, śluzy) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun dziecka/ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje dziecko/ucznia.
  5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.
  6. W razie potrzeby rodzic (prawny opiekun) wejść do przedsionka/śluzy.
  7. Osoba opiekująca się dzieckiem/uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka/ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza przedszkole/szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
  8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku przedszkola/szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić dziecko/ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko/ucznia do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.
  9. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor przedszkola/szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania.
  10. Pracownik opiekujący się dzieckiem/uczniem w izolatce, który oddał dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.
  11. Izolatka, w której przebywało dziecko / przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników przedszkola/szkoły.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25.05.2020r.


ZAŁĄCZNIKI

© 2021 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej