Szkoła Podstawowa w Laskowcu
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Laskowcu

Laskowiec 46,19-104 Trzcianne
e-mail: sp.laskowiec@sosedukator.pl.
tel. 857384004

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
– tryb pełny stacjonarny
Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
Dezynfekcja −przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem
dezynfekującym.
Dystans −minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena −częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka −w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenie −przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych przypominamy najważniejsze wytyczne MEiN, MZ, GIZ,
 

                                        Organizacja zajęć
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz
gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu
publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz
środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich
obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 

4. Przy wejściu do budynku szkoły należy pamiętać o obowiązku dezynfekowania rąk zgodnie instrukcję użycia środka dezynfekującego. Rekomenduje się, aby wszyscy po przyjściu do szkoły pamiętali o dezynfekcji rąk.
 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na
teren szkoły, zachowując zasady:
a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b)dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c)dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w
przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w
przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 

7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 

8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. 
 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 37,2°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

© 2022 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Laskowcu