SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Charakterystyka projektu

Działania projektu skierowane są do dzieci w wieku 1-14 lat z orzeczoną niepełnosprawnością. Planujemy prowadzenie systematycznej, kompleksowej rehabilitacji i działań profilaktycznych oraz efektywnego systemu zindywidualizowanego wsparcia dzieci niepełnosprawnych, w stopniu zapewniającymimmożliwość właściwego rozwoju, który w przyszłości zaowocuje prawidłowym funkcjonowaniemw sferze społecznej i zwiększeniemsamodzielności w życiu codziennym. Działania zaplanowane w projekcie stwarzają dzieciomi młodzieży w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnymi szkolnymrówne szanse uczestnictwa w procesie wsparcia,rehabilitacji i przebywania w grupie rówieśniczej, bez względu na miejsce zamieszkania. Jest to szczególnie ważne dla tych beneficjentów , którzy mieszkają w małych środowiskach i mają utrudniony dostęp do niezbędnych dla ich rozwoju specjalistycznych świadczeń. Zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych, poprawa ich zdolności prawidłowego i aktywnego funkcjonowania społecznego, nowe doświadczenia zdobywane w grupach rówieśniczych zapewnią imłatwiejszy start do dalszej edukacji , zapobiegną w przyszłości wykluczeniu społecznemu oraz - w dalszej perspektywie zawodowemu. Zadaniemgłównymprojektu jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci w wieku 1-14 lat z orzeczoną niepełnosprawnością, mieszkających na terenie miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego , zambrowskiego oraz kolneńskiego , ze szczególnymuwzględnieniem dzieci z małych środowisk wiejskich. Przewidujemy w każdymroku realizacji projektu udział 21 beneficjentów na zasadzie równych szans. Wszystkie działania opierają się na zasadzie pracy indywidualnej oraz grupowej-włączającej z dzieckiemniepełnosprawnym. Wielospecjalistyczne zajęcia będą prowadzone pod kierunkiemspecjalistów Kompleksowa stymulacja działań odbywać się będzie w warunkach terapii wielospecjalistycznej, z wykorzystaniemodpowiednio dobranego sprzętu, wyposażenia, oraz atrakcyjnych środków dydaktycznych. Wnioskodawca zorganizuje również nieodpłatne poradnictwo społeczno-prawne, psychologiczne i pedagogiczne , udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla dzieci i osób niepełnosprawnych . Poradnictwo będzie realizowane w formie wolontariatu. Kierujemy je do osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i osób z najbliższego otoczenia beneficjentów zadania. Poradnictwo będzie ogólnodostępne ; mogą z niego skorzystać również osoby niepełnosprawne i ich rodziny, nie będące uczestnikami realizowanego zadania. Na stronie internetowej Wnioskodawcy uruchomimy skrzynkę kontaktową , umożliwiającą zdawanie pytań i zgłaszanie problemów drogą elektroniczną, co ułatwi i umożliwi kontakt większej liczbie osób potrzebujących pomocy , wsparcia, informacji. Rodzice benef, zadania mogą uczestniczyć w 7 rodzajach terapii indywidualnych, nabywając praktyczne umiejętności do wsparcia dziecka w domu.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2021 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży